Terms of service

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ), gevestigd te Amsterdam

Versie geldig vanaf 1 maart 2020

 

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van The Sisters Distribution – Emryolisse-shop. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van The Sisters Distribution Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ).

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door The Sisters Distribution Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) erkend.

1.4 The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 1. Begrippen

2.1 De klant is de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met The Sisters Distribution Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) de overeenkomst heeft gesloten

2.2. Onder 'werkdagen' wordt verstaan: alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen en met uitzondering van perioden waarin bij The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) alleen orders geplaatst kunnen worden (en geen verdere orderafhandeling en -levering van deze orders plaatsvindt). De perioden waarin bij The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) alleen orders geplaatst kunnen worden, worden gedurende de periode op de hoofdpagina van de internetsite van The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) ( www.Emryolisse-shop.nl. en op orderbevestigingen aangegeven.

2.3  Overeenkomst is de overeenkomst strekkende tot de levering van de producten door The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) aan de klant.

2.4 Onder 'schriftelijk' wordt verstaan: communicatie per brief of email.

 1. Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2 The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) streeft naar een leveringstermijn van maximaal vijf (5) werkdagen voor voorradige producten. Levering door The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) vindt plaats uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen na datum van betaling, tenzij met u schriftelijk een andere levertermijn is overeengekomen. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3.3 Aan de leveringsplicht van The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.5 Risico van beschadiging en verlies van een zending naar de koper wordt door The Sisters Distribution gedragen. Nadat de artikelen aan de koper geleverd zijn (zie artikel 5.2), gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

3.6 The Sisters Distribution is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

3.7 Bestellingen gedaan bij Cosmetics27-shop.nl worden uitsluitend geleverd in Nederland

 1. Prijzen  en betalingen

4.1 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 19% BTW en eventuele andere belastingen of heffingen en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.4 Betaling dient te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ).

4.5. Betaling kan ook geschieden door middel van een betaling met een cadeau- of korting bon, uitgegeven door The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ). Een cadeau- of korting bon is maximaal één (1) jaar geldig na datum van uitgifte. Cadeau- of kortingsbonnen kunnen uitsluitend in de webwinkel verzilverd worden. Indien het bestede bedrag lager is dan de waarde van de bon, vervalt het restant bedrag automatisch. The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) cadeaubonnen of tegoedbonnen zijn niet inwisselbaar voor een geldbedrag.
4.6 De koper geeft The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door u gekozen betalingswijze.
4.7 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ), dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ). The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 1. Garantie

6.1 The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online )) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ).

6.3 Indien klachten van de afnemer door The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) gegrond worden bevonden, zal The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.4 The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 1. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 1. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

8.3  Als gekochte producten worden geretourneerd of door The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) worden teruggevorderd, ontvangt de klant de betaalde aankoopprijs terug. Terugbetaling wordt uitgevoerd in de betaalvorm die de klant bij aankoop heeft geselecteerd. Indien de Klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Klant de Overeenkomst met The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) ingevolge artikelen 8.1. en 8.2 heeft ontbonden, zal The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) deze betalingen binnen dertig (30) werkdagen nadat The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) het door de klant geretourneerde producten heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant zijn beschadigd.

8.4  Indien producten worden geretourneerd die naar het oordeel van The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) schade hebben opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen. The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) heeft het recht om de waardevermindering van de producten als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

 1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Overmacht

10.1 The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Aansprakelijkheid en reclamatie

11.1 The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.2 U blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor een zorgvuldig en verantwoord gebruik van geleverde producten. The Sisters Distribution is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan tijdens het gebruik van product(en), tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van The Sisters Distribution. Geleverde instructies bij de producten zijn slechts een richtlijn.

11.3 The Sisters Distribution (eigenaar www.embryolisse-shop.online indeedlab.nl) is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.4 U blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor een zorgvuldig en verantwoord gebruik van geleverde producten. The Sisters Distribution is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan tijdens het gebruik van product(en), tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van The Sisters Distribution. Geleverde instructies bij de producten zijn slechts een richtlijn.

11.5 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan The Sisters Distribution te melden. 8.3 en 8.4 Nadat u de bestelde producten heeft ontvangen, heeft u  de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van de producten, de onderliggende overeenkomst met the Sisters Distribution, zonder opgave van redenen, te ontbinden.

11.6  Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 8.3 en 8.4 wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk aan the Sisters Distribution te melden. De klant dient de producten te retourneren naar een door the Sisters Distribution vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende en/of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat u de producten wenst te behouden

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) zolang de afnemer de vorderingen van The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) of een door The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6    De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ). 

 1. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 13.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door The Sisters Distribution geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 1. Diversen

 14.1 Indien u aan The Sisters Distribution schriftelijk opgave doet van een adres, is The Sisters Distribution gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan The Sisters Distribution schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

 14.2 Wanneer door The Sisters Distribution gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat The Sisters Distribution deze Voorwaarden soepel toepast.

 14.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met The Sisters Distribution in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door The Sisters Distribution vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

15 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij The Sisters Distribution (eigenaar embryolisse-shop.online ) er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

The Sisters Distribution, Brouwersgracht 288 bgg. 1013HG Amsterdam.

KVK 69579881  BTW 857926640B01